วันอังคาร, เมษายน 24, 2018

งานสัมมนา ฟรี!!! ที่ไม่ควรพลาด กับการอบรม “Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล ผักปลอดภัยใส่ใจอนาคต” ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน...

งานสัมมนา ฟรี!!! ที่ไม่ควรพลาด หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล ผักปลอดภัยใส่ใจอนาคต” พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation Cluster 4.0 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน...

ดาวน์ไหลดไฟล์

 ใบสมัครสมาชิก
                  
Official Line Account

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจที่ีมีต่อหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อพัฒนาการทำงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ทำแบบสอบถาม