วันอังคาร, มกราคม 23, 2018

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สมัยที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561

BOARD OF DIRECTORS FOR THE 21TH EXECUTIVE TERM (2017 – 2018)

นายนพพร  ประโยชน์เจริญผล รองประธานกรรมการ

นายไพรัช โตวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายพันธวัสย์  กรรณกุลสุนทร

รองประธานกรรมการ

นายวรวัชร  ตันตรานนท์

รองประธานกรรมการ

นายสมชาย   ทองคำคูณ

รองประธานกรรมการ

มล.นิศามณี  ผลธัญญา

รองประธานกรรมการ

นายเจนกิจ  สวัสดิโอ

รองประธานกรรมการ

นายจุลนิตย์  วังวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

ดร.กอบกิจ  อิสรชีววัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายวโรดม  ปิฎกานนท์

กรรมการเลขาธิการ

นายณัฐนารถ  สินธุนาวา

กรรมการรองเลขาธิการ

นายรัชกร  ปิยะสัจจบูลย์

กรรมการรองเลขาธิการ

นางสาวกันชกา  สุวณิชย์

กรรมการรองเลขาธิการ

นางสาวนฤมล  ทักษอุดมกรรมการรองเลขาธิการ

ดร.พิศมัย  ตรีวิชา

กรรมการรองเลขาธิการ

นายสมชาย  เอื้อวงษ์ชัย

กรรมการรองเลขาธิการ

นางสาวโสภา  ดวงฤทธิ์

กรรมการเหรัญญิก

นายสรณคมน์  ชุติมา

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก / ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางอนิดา  มีผลกิจ

กรรมการ