วันพฤหัส, เมษายน 26, 2018

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สมัยที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561

BOARD OF DIRECTORS FOR THE 21TH EXECUTIVE TERM (2017 – 2018)

นายวโรดม ปิฎกานนท์

กรรมการเลขาธิการ

นายนพพร  ประโยชน์เจริญผล

รองประธานกรรมการ

นายวรวัชร ตันตรานนท์

รองประธานกรรมการ

นายสมชาย   ทองคำคูณ

รองประธานกรรมการ

นายเจนกิจ  สวัสดิโอ

รองประธานกรรมการ

นายพัธวัสย์ กรรณกุลสุนทร

รองประธานกรรมการ

มล.นิศามณี  ผลธัญญา

รองประธานกรรมการ

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

ดร.กอบกิจ  อิสรชีววัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายรัชกร  ปิยะสัจจบูลย์

กรรมการรองเลขาธิการ

นางสาวกันชกา  สุวณิชย์

กรรมการรองเลขาธิการ

ดร.พิศมัย  ตรีวิชา

กรรมการรองเลขาธิการ

นายสมชาย  เอื้อวงษ์ชัย

กรรมการรองเลขาธิการ

นางสาวนฤมล  ทักษอุดม

กรรมการรองเลขาธิการ

นางสาวโสภา  ดวงฤทธิ์

กรรมการเหรัญญิก

นายสรณคมน์  ชุติมา

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก

นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์

กรรมการนายทะเบียน