วันอังคาร, มีนาคม 19, 2019

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สมัยที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561

BOARD OF DIRECTORS FOR THE 21TH EXECUTIVE TERM (2017 – 2018)

นายวโรดม ปิฎกานนท์

รองประธานกรรมการ

นายนพพร  ประโยชน์เจริญผล

รองประธานกรรมการ

ดร.กอบกิจ เวชชาชีวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายสมชาย   ทองคำคูณ

รองประธานกรรมการ

นายเจนกิจ สวัสดิโอ

รองประธานกรรมการ

มล.นิศามณี  ผลธัญญา

รองประธานกรรมการ

นายวรวัชร ตันตรานนท์

รองประธานกรรมการ

นายจุณพงศ์  สาระนาค

รองประธานกรรมการ

นายรัชกร  ปิยะสัจจบูลย์

กรรมการเลขาธิการ

นางสาวกันชกา  สุวณิชย์

กรรมการรองเลขาธิการ

นายสมชาย  เอื้อวงษ์ชัย

กรรมการรองเลขาธิการ

ดร.พิศมัย  ตรีวิชา

กรรมการรองเลขาธิการ

นายสมฤทธิ์  ไหคำ

กรรมการรองเลขาธิการ

นายพัลลภ  แซ่จิว

กรรมการรองเลขาธิการ

นายสันติ  เหล่าพาณิชย์กุล

กรรมการรองเลขาธิการ

นายสมโภช  ลิ้มเล็งเลิศ

กรรมการรองเลขาธิการ

นางสาวโสภา  ดวงฤทธิ์

กรรมการเหรัญญิก

นายสรณคมน์  ชุติมา

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก

นายรัชกร  ปิยะสัจจบูลย์

กรรมการนายทะเบียน