วันจันทร์, พฤศจิกายน 19, 2018
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณีเดือนญี่เป็งเชียงใหม่

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์    เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีเดือนญี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้เเนวคิด "แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอลล์ " โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ด การเเสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาเเละกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย _ _ _ _ _ _...

เชิญชวนร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างระบบการทำงานเเละการประยุกต์ใช้ BIM “

📣 ศูนย์วิจัยเเละบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละศิลปศาตรส์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างระบบการทำงานเเละการประยุกต์ใช้ BIM " จัดขึ้นในวันที่ 15-16 พศจิกายน 2561 ณ ห้อง EN 1301 คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 054-466666 ต่อ 3391 หรือ...

สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับข้อเสนอ “โครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ” ประจำปี 2562

📣  ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจหรือมีความประสงค์จะยื่นรับข้อเสนอโครงการ     สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับข้อเสนอ "โครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว " ประจำปี 2562 ภายใต้เเนวคิด "สะดวก สะอาด ปลอดภัย " เพื่อเป็นการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว เเละเสริมประสิทธิภาพกฃด้านการดูเเลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561 * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://secretary.mots.go.th 📌 ...

เชิยชวนร่วมงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ธรรมาธิบาล ,การมีส่วนร่วมเเละนโยบายท้องถิ่นจากชุมชนในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ

    สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ธรรมาธิบาล ,การมีส่วนร่วมเเละนโยบายท้องถิ่นจากชุมชนในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ : ร่วมมองหาทางออกเพื่อเมืองเก่าเชียงใหม่ " 📣 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมสัมนา จำนวน 2 หลักสูตร

📣 สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมสัมนา 2 หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรที่ 1 "สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ :TFR 15 เเละร่าง TFRS 16 " เเละ หลักสูตรที่ 2 "ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มระบบ" 📌 จัดขึ้นในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561...

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ ให้ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร

📣  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ (มกอช.) ให้ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์เเก่หน่วยงาน ผู้ประกอบการ เเละ เกษตรกรที่สนใจ สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acfs.go.th/agri_standards.php   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

เชิญชวนร่วมงานสัมมนาสัญจร “โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุปหรือไปต่อ”

 📣 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาสัญจร ในหัวข้อ “โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุบหรือไปต่อ"  📍หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับพันธมิตรได้จัดงานสัมมนาสัญจร "โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุปหรือไปต่อ"         เนื่องด้วยเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีแรก 2561 ถือว่ามีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากทั้งภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกและเอเชียที่ฟื้นตัว แต่จากนโยบายการเงินโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งการผันผวนของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ซึ่งเป็นนัยสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจึงได้จัดงานสัมมนาสัญจร เรื่องหุ้นขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นด้านทิศทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย 📌  โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27...

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

       คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้เห็นชอบข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 📌  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย http://www.ppb.moi.go.th/midev01/หัวข้อ"ข่าวประชาสัมพันธ์"

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

       ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้จัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อบจ.สุราษฎร์ธานี ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารผลงาน กิจกรรม ภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับทราบ โดยภายในวารสารประกอบไปด้วยข่าวสารกิจกรรม ผลการดำเนินงาน โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 📌 ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปติดตามอ่านวารสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://www.suratpao.go.th/ebook

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวิถีชุมชนสีเขียว (Green Community)

📣 เชิญชวนร่วมกิจกรรม วิถีชุมชนสีเขียว (Green Community) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และทำกิจกรรม ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่จะได้ลงมือทำจริง และสร้างประสบการณ์ใหม่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมดำนาปลูกข้าว กิจกรรม Workshop เตรียมดินเพาะปลูก กิจกรรม Workshop ปั้นดิน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 📍กิจกรรมวิถีชุมชนสีเขียว (Green Community) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม...