วันพฤหัส, เมษายน 26, 2018
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20

        “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้ที่มีความสำ คัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด          ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2561 (วันเวลาราชการ) ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร รายละเอียดหลักสูตร  ...

งานสัมมนา ฟรี!!! ที่ไม่ควรพลาด กับการอบรม “Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล ผักปลอดภัยใส่ใจอนาคต” ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

งานสัมมนา ฟรี!!! ที่ไม่ควรพลาด หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล ผักปลอดภัยใส่ใจอนาคต” พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation Cluster 4.0 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน...

งานสัมมนา ฟรี!!! ที่ไม่ควรพลาด “Medical and Wellness Cluster” ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

งานสัมมนา ฟรี!!! ที่ไม่ควรพลาด หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation Cluster 4.0 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น....

งานสัมมนา ฟรี!!! “Smart Farmer เกษตรกรกาแฟ เทคโนโลยีสร้างมูลค่าตลาด”

งานสัมมนา ฟรี!!! “Smart Farmer เกษตรกรกาแฟ เทคโนโลยีสร้างมูลค่าตลาด” โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation Cluster 4.0 จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00...

หลักสูตรพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่ SBA By CMU

สถาบัน SBA By CMU คืออะไร? สถาบันพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่ SBA (Sumrej Business Academy) คือคอร์สที่ช่วยเสริมสร้าง ความรู้และแนวคิดสำคัญแบบสร้างสรรค์ในทุกด้านของการทำธุรกิจยุคใหม่ พร้อมไปกับการเพิ่มพูนศักยภาพที่นักธุรกิจยุคใหม่ทุกคน “จำเป็น” ต้องมี ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ด้านธุรกิจสมัยใหม่, ธุรกิจแวดวง Startup, เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามา, เทคนิคการใช้สื่อ Social Media ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ, การทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์, การมีความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ, เทคนิคการขึ้นพูดในที่สาธารณะ,...

อบรม HR ป้ายแดง ฟรี!!! ในหัวข้อ “การทำค่าจ้างเงินเดือน Payroll” และ “สิ่งที่ควรทราบสำหรับ HRป้ายแดง”

บริษัท อี-บีซิเนส พลัส จำกัด มีการจัดอบรมฟรี ให้กับ HRป้ายแดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด ในหัวข้อดังนี้ การทำค่าจ้างเงินเดือน Payroll สิ่งที่ควรทราบ สำหรับ HRป้ายแดง โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียน _ _...

เปิดจอง!!! งาน SIAL China 2018 ในวันที่ 16-18 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Shanghai New International...

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทยเป็นผู้ดูแล Thailand Pavilion ในงาน SIAL China 2018 ในวันที่ 16-18 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Shanghai New International Expo Centre นครเชี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในครั้งนี้ โดยตอนนี้เหลือบูธ 6 และ 9...

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขาเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตร “ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างไรให้ไร้ปัญหา” และ “ข้อควรระวังในการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดอบรมสัมนา จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรดังนี้ การจัดอบรมสัมมนา วัน เดือน ปี หัวข้ออบรมสัมมนา รายละเอียด เวลา 27/04/2018  "ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างไรให้ไร้ปัญหา" สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร "ยื่น ภ.ง.ด. 50 อย่างไรให้ไร้ปัญหา วิทยากรโดย คุณสุรพล วัฒนโยธิน (สรรพากรพื้นที่เชียงราย) เวลา 08.30-17.00 น. ในวันศุกร์ที่...

การรับสมัครเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีรุ่นที่ 3

ด้วย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัยและจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับวุฒิบัตร การการประชุมสัมมนาและบรรยายวิชาการ รวมทั้งการให้บริการและการให้คำปรึกษาทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทย และการนำมาตรฐานและกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับสากลและระดับชาติมาใช้ในบริบทสังคมไทยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในการขับเคลื่อนองค์ความรู้แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆ ของสังคม ทั้งนี้ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ในการป้องกัน แก้ไขและเยียวยาความขัดแย้งไม่ให้ขยายตัวไปสู่ความรุนแรงอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติสุขสถาพรต่อไป เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3 ** รับสมัคร ตั้งแต่วันที่...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561