วันพฤหัส, เมษายน 26, 2018

จดหมายเหตุ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP” (Train the Trainer) วันที่ 2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP” (Train the Trainer) วันที่ 2 ณ โรงแรมฮาร์โมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP” (Train the Trainer)

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP" (Train the Trainer) ณ โรงแรมฮาร์โมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเพื่อวางแผนธุรกิจภายใต้โครการ Cross Border E-Commerce

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเพื่อวางแผนธุรกิจภายใต้โครการ Cross Border E-Commerce ให้ความคิดเห็นสำหรับกลุ่มเครื่องสำอางค์ ณ โรงแรมฮาโมไนซ์  

การคัดเลือก 100 ผลิตภัณท์ ในวันที่ 23 เมษายน 2561

คุณ นฤมล รองเลขาธิการฯ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นกรรมการ การคัดเลือก 100 ผลุตภัณท์ ที่ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮาร์โมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่ _ _ _ _ _ _ _...

การคัดเลือกผู้ประกอบ Cluster Robotics, Cluster Creative

ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการคัดเลือกผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 Cluster Digital, Cluster Robotics, Cluster Creative ณ โรงแรมฮาร์โมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมดำหัวประจำปี 2561 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมดำหัวอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และท่านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีดั่งเดิมของเชียงใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 13/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561

ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 13/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ _ _ _ _ _ _ _ _...

กิจกรรมอบรม Smart Farmer เกษตรกรกาแฟ เทคโนโลยีสร้างมูลค่าการตลาด

ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรม ซึ่งมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอบรมศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้าน ดิจิทัล Thailand 4.0 "Smart Farmer เกษตรกรกาแฟเทคโนโลยีสร้างมูลค่าตลาด" ณ ห้องประชุมโรงแรมฮาร์โมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่   _ _...

ภาพการร่วมงาน ภาคเอกชนฮ่วมใจ๋ ต๋ามฮีต ตวยฮอย ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ท่านประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯหอการค้า ร่วมงาน ภาคเอกชนฮ่วมใจ๋ ต๋ามฮีต ตวยฮอย ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

ภาพการอบรม มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางสมุนไพร

ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม "มาตรฐานและการควบคุมเครื่องสำอาบสมุนไพร" ณ ห้องประชุมโรงแรมฮาโมไนซ์ เชียงใหม่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...