หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมดำหัว “”สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง””

    40

            ในวันที่ 25 เมษายน 2562 นายวโรมดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานดำหัว “สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เเละเป็นการแสดงออกถึงการขออภัย ตลอดรวมถึงการแสดงความกตัญญกตเวที ของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่ การแสดงความเคารพนับถือกันและกัน ที่เปี่ยมไปด้วยการคารวะด้วยไมตรีจิต ความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ใกล้ชิดระหว่างกัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการ (โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม , โรงพยาบาลลานนา เเละ เฮลท์ล้านนา สปา ( ร่วมออกบูธภายในงาน ณ ห้องหอคำ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

    ทิ้งคำตอบไว้

    Please enter your comment!
    Please enter your name here