วันอังคาร, ตุลาคม 15, 2019

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สมัยที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563

BOARD OF DIRECTORS FOR THE 22TH EXECUTIVE TERM (2019 – 2020)

นายวโรดม ปิฎกานนท์

ประธานกรรมการ

นายสมชาย   ทองคำคูณ

รองประธานกรรมการ

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

ดร.กอบกิจ เวชชาชีวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายเจนกิจ สวัสดิโอ

รองประธานกรรมการ

นายรัชกร  ปิยะสัจจบูลย์

รองประธานกรรมการ

นายณัฐนารถ  สินธุนาวา

รองประธานกรรมการ

นายสมฤทธิ์  ไหคำ

รองประธานกรรมการ

นายพัลลภ  แซ่จิว

รองประธานกรรมการ

นายสมชาย  เอื้อวงษ์ชัย

กรรมการเลขาธิการ

นางสาวกันชกา  สุวณิชย์

กรรมการรองเลขาธิการ

นายสมโภช  ลิ้มเล็งเลิศ

กรรมการรองเลขาธิการ

นางสาวชวนัสถ์  สินธุเขียว

กรรมการรองเลขาธิการ

นายอาคม  สุวรรณกันธา

กรรมการรองเลขาธิการ

นายบรรจบ  สุนทรสวัสดิ์

กรรมการรองเลขาธิการ

นางสาวโสภา  ดวงฤทธิ์

กรรมการเหรัญญิก

นายวรพรรธน์  ชุติมา

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก

นายสันติ  เหล่าพาณิชย์กุล

กรรมการนายทะเบียน

นายไกรสิทธิ์  สิงห์ยะบุศย์

กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวรสกร  ตั้งไบูรณ์ทรัพย์

กรรมการปฏิคม

นางเกศสุภีย์  พิธุพันธ์

กรรมการผู้ช่วยปฏิคม