รองประธานกรรมการ : Vice Chairman

ด้านสังคม การศึกษา และทรัพยากรมนุษย์

มล.นิศามณี ผลธัญญา

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
121/3 หมู่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053 965197
โทรสาร : 053 965156
E-mail : m.l.nisamanee@hotmail.com

M.L.Nisamanee Pontanya

Lanna Human Resoures Development Centre
121/3 Moo 3, T.Maepuka,
A.San Kam Paeng, Chiang Mai 50130
Tel : (66) 965197
Fax : (66) 965196
E-mail : m.l.nisamanee@hotmail.com