ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …

? งานประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …

ด้วยกรมควบคุมโรค เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกท่านสามารถมีส่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 ก่อนที่จะมีการดำเนินการตามกระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไป

กรมควบคุมโรค ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/laws/page_all.php

? แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน -23 พฤศจิกายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือให้ข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อไป

? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0 2590 3865-66 (นาย ทศพล เธียรวิภาสวงค์)

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin