สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application”

104

จากการดำเนินดครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้กำนดจัดกิจกรรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th

หรือ http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/Binder1SMENETWORK.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here