สัญจรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด

? ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) กำหนดจัดสัมมนาสัญจรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยเกี่ยวกับการรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด

?วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

​ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม QR Code
ที่ปรากฏ และขอได้โปรดแจ้งชื่อให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/VndYdotaomVmp5Em6

MORE

ข่าวประชาสัมพันธ์
chiangmaichamber

YEC 2019

Read More »

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin