หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหอการค้าไทย จัดโครงการสัมมนาเรื่อง : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการจรรยาบรรณ สัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562

  43

  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หอการค้าไทยเเละสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการจรรยาบรรณ สัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562 ณ โรงเเรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก โครงการประกาศเกียรติคุณรางวัล จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ที่มีเป้าประสงค์ในการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทย ที่ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ สร้างศรัทธาแก่สังคมไทย ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ที่หอการค้าไทย ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว มีการคัดเลือกธุรกิจที่บริหาร จัดการด้วยหลักจรรยาบรรณ สร้างต้นแบบกว่า 160 องค์กร ซึ่งต้นแบบเหล่านี้ ถือได้ว่า เป็นธุรกิจชั้นดี ที่พร้อมถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดในการบริหารองค์กรอย่างมีจรรยาบรรณ แก่ธุรกิจที่สนใจ โดยในปี 2562 ได้กำหนดจัดโครงการจรรยาบรรณสัญจรใน 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียง (ขอนแก่น) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันออก (ระยอง) ภาคใต้ (สงขลา) และในครั้งที่ 2 ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าในการจัดงาน

  โดยได้รับความสนใจจากสมาชิก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ และสถานบันการศึกษาด้านธุรกิจ เข้าร่วม 120 คน เเละได้รับเกียรติจาก ท่านมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา รวมไปถึงการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมให้ความรู้ในด้านจรรยาบรรณธุรกิจฯ

  ทิ้งคำตอบไว้

  Please enter your comment!
  Please enter your name here