นายวรพรรธน์ ชุติมา

Position : กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก

Brief Info : • หจก. รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่

Email : saranakom@oldchiangmai.com

Phone : 053 202993-5

Address : 185/3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100