หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรตัวแทนของภาคเอกชน และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหน้าที่ และดำรงบทบาทส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการมีบทบาทในนโยบายสาธารณะ และการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งมาถึง 20 สมัย

 

วิศัยทัศน์
2561

ซึ่งปัจจุบันองค์กรหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เติบโต และพัฒนาการทั้งในด้านองค์กร และบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก และสังคมของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มแข็ง และยังคงจะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกและโดยส่วนรวม พร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 พ.ศ. 2560-2561 จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า

วิศัยทัศน์
2561

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

โดยได้กำหนดพันธกิจ

3 ด้าน

มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในภาพรวมในระดับคณะกรรมการ และสำนักงานเลขาธิการหอการค้า โดยใช้หลักการบริหารสมัยใหม่ที่มุ่งสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ – พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน

สานประโยชน์สู่มวลหมู่สมาชิกให้มีความชัดเจน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก โดยกำหนดยุทธศาสตร์และโครงการของหอการค้าฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในภาพรวม เพื่อให้สมาชิกฯ มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานหอการค้าอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและฟื้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่  ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อให้เป็นเมืองที่เติบโตภายใต้ Digital Economy  และ Smart City

นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางและแผนการดำเนินงาน

มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในภาพรวมในระดับคณะกรรมการ และสำนักงานเลขาธิการหอการค้า โดยใช้หลักการบริหารสมัยใหม่ที่มุ่งสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ – พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน โดยพัฒนากระบวนการทำงาน ที่ทันสมัยโดยใช้ระบบดิจิตอลมาใช้เพิ่มขึ้น มีการสื่อสารที่ดี ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบริหารด้านงบประมาณ และการเงินที่เข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เข้มแข็ง

แนวทางและแผนการดำเนินงาน

 1. การปรับโครงสร้างการบริหารงานของหอการค้าฯ ทั้งระบบเพื่อให้องค์กรเข้มแข็งในระยะยาว โดยเฉพาะด้านบุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา บุคลากรที่มีศักยภาพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการหอการค้าฯ มาร่วมสนับสนุนการทำงานของหอการค้าฯ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) เพื่อสู่เป้าหมายเดียวกัน
 2. นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้านฐานข้อมูลเศรษฐกิจ ฐานข้อมูลสมาชิก โดยเน้นการมีคุณภาพ มีมาตรฐานในการให้บริการแก่สมาชิกและสังคม เพื่อให้ได้รับการยอมรับในการเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ยอดเยี่ยมในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
 3. มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่หอการค้า โดยบริหารงบประมาณและการเงินที่โปร่งใส่ พร้อมกับการสร้าง Branding กิจกรรมที่จะสร้างรายได้ให้หอการค้าฯ เป็นประจำทุกปี ได้แก่ งานแสดงสินค้า การจัดงานเชื่อมโยงทางธุรกิจ รวมถึงการระดมทุนก่อสร้างสำนักงานหอการค้าเชียงใหม่เชียงใหม่แห่งใหม่ภายในสมัยที่ 21 ผ่านวาระการครบรอบการดำเนินงานหอการค้าฯ ครบ 40 ปี 20 สมัยการบริหารงาน
 4. การยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นผลงาน (Output) ที่ชัดเจน มีมาตรฐาน โดยมีการวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหอการค้าฯ รวมถึงจัดโครงสร้างบุคลากรตามพันธกิจที่กำหนดไว้
 5. สร้างระบบการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานจากภายนอก (Outside–In) รวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับตัว ตรวจสอบได้ โปร่งใส และปรับทิศทางวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานที่ไม่ตรงกับสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง

สานประโยชน์สู่มวลหมู่สมาชิกให้มีความชัดเจน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก โดยกำหนดยุทธศาสตร์และโครงการของหอการค้าฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในภาพรวม เพื่อให้สมาชิกฯ มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานหอการค้าอย่างยั่งยืน

แนวทางและแผนการดำเนินงาน

 1. ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยสร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดผ่านการสื่อสารในทุกรูปแบบ และมุ่งเน้นจัดโครงการ/กิจกรรม การอบรมสัมมนาให้ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตรงกับความต้องการของสมาชิก โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก และรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกในธุรกิจแต่ละสาขา เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการวางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ของธุรกิจ
 2. เพิ่มจำนวนสมาชิกหอการค้าฯ ให้มีความหลากกลายประเภทธุรกิจ และครอบคลุมทุกพื้นที่ (ระดับอำเภอ) ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและเหมาะสม
 3. สนับสนุนให้สมาชิกรวมตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือ (Cluster) ในแต่ละวิสาหกิจของภาคธุรกิจในจังหวัด และส่งเสริมให้มีการริเริ่มธุรกิจใหม่ที่เป็นแทรนด์ใหม่ของไทย (New S-Curve) สามารถออกไปลงทุนหรือส่งออกไปต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้า  Young Entrepreneurs’ Chamber of Commerce (YEC)  เพื่อสานประโยชน์ และให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
 4. สร้างศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างสมองค์ความรู้ และแบ่งปันสู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจ อย่างเป็นระบบ (Knowledge Sharing) ในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่ชี้ทิศทางแก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกอย่างทันสถานการณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารของหอการค้าฯ ในหลายรูปแบบ
 5. การส่งเสริมให้เกิดช่องทางการตลาดใหม่ของสมาชิก ผ่านงานแสดงสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงผ่านระบบออนไลน์ –ดิจิตอล (E-Commerce)

ส่งเสริมและฟื้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่  ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อให้เป็นเมืองที่เติบโตภายใต้ Digital Economy อันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น พร้อมกับผลักดันให้เชียงใหม่เป็น Smart City ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการให้เกิดเมืองที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ที่จะทำให้มูลค่าเศรษฐกิจของเชียงใหม่ (GPP) เติบโตขึ้นถึง 2.5 แสนล้านบาทต่อปีภายในปี 2561

แนวทางและแผนการดำเนินงาน

 1. การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล (Tech Startup) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกดิจิทัล ผ่านโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น การบ่มเพาะ อบรม การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของนวัตกรรมธุรกิจ ตลอดจนการสร้างโอกาสทางการตลาด การผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทาง E-Marketplaces และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ประกอบการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่
 2. ติดตามและผลักดัน เร่งรัดโครงการให้เชียงใหม่เป็น Smart City อย่างครบวงจร ที่จะเป็นเมืองที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตดีขึ้น ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน
 3. ติดตามและผลักดัน เร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ในเชิงยุทธศาสตร์ และความมั่งคั่งในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง (Northern Landport) ทั้งระบบโลจิสติกส์ ภาคการท่องเที่ยว และภาคการค้า รวมถึงการผลักดันสนามบินแห่งที่ 2 อันจะทำให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ที่สมบูรณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนในระยะยาว
 4. ผลักดันโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตที่สำคัญ  ได้แก่ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฮาลาลสู่ดิจิติล, การเป็นนครแห่งการดูแลสุขภาพ (Wellness City) และ Long Stay-Retirement Tourism, การส่งเสริมภาคธุรกิจสุขภาพและความงาม (Northern Cosmetics Valley) , โครงการเชียงใหม่แฟร์เทรด, โครงการ MICE City , การผลักดันพื้นที่เชียงใหม่เป็นมรดกโลกในโซนที่เหมาะสม, การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศ และระหว่างประเทศ
 5. ส่งเสริมให้เกิดระบบการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่และสหภาพเมียนมาร์ในอนาคต ผ่านช่องทางกิ่วผาวอก และหลักแต่ง พร้อมกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 6. การฟื้นเมืองคู่มิตรที่สำคัญของหอการค้าฯ และจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการฟื้นฟู และเชื่อมโยงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญที่เป็นรูปธรรมให้ก้าวสู่การค้าสากล ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และพม่า เป็นต้น
 7. การทำบทบาทเป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่ในระยะยาว โดยริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่ระยะ 20 ปี  Chiang Mai Economic Future Plan 2040

สนับสนุนร่วมมือองค์กรพันธมิตร หอการค้าฯ จะสร้างและสานต่อความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร ใน 3 ภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ ภาคสถาบัน การศึกษา และภาคเอกชน-ประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ที่จะทำงานประสานกันเป็นเอกภาพในการดำเนินโครงการพัฒนา เศรษฐกิจภายในจังหวัด และภาคเหนือร่วมกันอย่างสมานสามัคคี

แนวทางและแผนการดำเนินงาน

 1. บทบาทหอการค้ากับภาครัฐ จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นที่สมาชิกฯ ได้รับผลกระทบ ผ่านหลักการข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่งสัญญาณให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างทันสถานการณ์ และข้อมูลที่แม่นยำ
 2. บทบาทหอการค้ากับภาคการศึกษา จะประสานความร่วมมือ ให้นำองค์ความรู้มาเผยแพร่และประยุกต์กับการพัฒนาสมาชิกและภาคธุรกิจ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระดับผู้บริหาร นักธุรกิจ พ่อค้า และผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ยกระดับในเชิงเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค และระดับอาเซียนได้
 3. บทบาทต่อพันธมิตรภาคเอกชน-ประชาสังคม จะให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพันธกิจร่วมกัน ทั้งในด้านวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ในเวทีความร่วมมือที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.), NNSPSME, คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ ( คสศ.) , กลุ่ม Biz Club, สมาพันธ์ SME ไทย และธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น
 4. บทบาทต่อประเด็นปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ ผังเมืองเชียงใหม่ ปัญหาขยะ การดูแลป่าและต้นน้ำ ระบบการศึกษา เป็นต้น
 5. การมีส่วนร่วมในแนวคิดลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Good Governance and Corporate Social Responsibility) ได้แก่ โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน, โครงการ 1 บริษัท ดูแล 1 ชุมชน, โครงการปลุกพลังเปลี่ยนประเทศไทย (Inspiring Thailand), โครงการจรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น, โครงการต่อต้านคอรัปชั่น เป็นต้น
 6. สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสื่อมวลชน (Corporate Image) โดยพัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างต่อเนื่อง